اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/02/30 تا تاریخ 1396/03/01
هشدار : از روز یکشنبه تا سه شنبه به سبب وزش باد شدید خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - جنوب غربی شمال غربی - شمال شمال غربی - غربی
سرعت باد (km/h) 10-36 16-40 بتدریج تا 44 20-44 و از بعد از ظهر 36-10
ارتفاع موج (cm) 60-120 60-120 بتدریج 210-120 120-210/240
دید افقی(km) 4-8 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - غربی شمال غربی - شمال شمال غربی - غربی
سرعت باد (km/h) 10-36 10-38بتدریج از شب 44-18 18-44 از بعد از ظهر 38-10
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-9060-120 بتدریج تا 150 120-240
دید افقی(km) 4-8 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال - شمال غربی شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 10-36 12-38/40 12-38 بتدریج 44-18
ارتفاع موج (cm) 60-120 60-120 60-120 بتدریج 240-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی-جنوب غربی شمال غربی- شمال شمال غربی-جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 10-36 10-36 بتدریج تا 42 44-18
ارتفاع موج (cm) 60-120 60-120/150 60-120 بتدریج 240-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - جنوب غربی شمال غربی - شمال شمال - شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-34 10-36 بتدریج 44-18 18-46/54
ارتفاع موج (cm) 90-150 60-120/150 60-120 بتدریج 240-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-34 10-36/44 18-42
ارتفاع موج (cm) 60-120 90-180 90-180 بتدریج 240-120
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال شمال غربی
سرعت باد (km/h) 8-30/34 10-36/42 16-44
ارتفاع موج (cm) 60-120 90-180 90-180/210
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10