اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/12/28 تا تاریخ 1396/12/29
هشدار : گاهی وزش باد و تلاطم دریا در سواحل جنوبی و مرکزی طی وقت امروز
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 8-30/38 8-32/38 8-30
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-32/38 8-32/38 8-30
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 8-30/38 8-32/38 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 8-30/38 8-32/38 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-9 4-8 4-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 8-30/38 8-32/38 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-8 3-8 3-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شمال غربی متغیر
سرعت باد (km/h) 10-32/38 10-32/38 8-32
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120 30-90
دید افقی(km) 5-10 4-9 4-9
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی غالبا شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 10-32/36 10-32/36 10-32/36
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-9 4-8 4-8