اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/07/30 تا تاریخ 1396/08/01
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال- شمال غربی شمال غربی-شمال شمال- شمال غربی گاهی جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60/90 30-60
دید افقی(km) 6-10 6-10 6-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شمال غربی شمال شرقی- شمال غربی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-60
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال - شمال غربی شمال شرقی- شمال غربی شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 08-30
ارتفاع موج (cm) 60-90/120 30-90 30-90
دید افقی(km) 7-10 6-10 6-10
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال - شمال غربی شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 6-10 6-10 6-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شمال غبی گاهی جنوب شرقی شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 06-28 08-30/36 06-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 5-8 5-8 5-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 06-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 5-8 4-8 4-8
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال شرقی- شمال غربی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10