اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عمل
 
پیش بینی دریایی خلیج فارس
از تاریخ 1395/12/03 تا تاریخ 1395/12/04
1 - منطقه 1: عرض جغرافیایی 29 درجه تا 30.5 درجه شمالی ( بندر ماهشهر, بندر دیلم, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره شیف, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال- شمال غربی شمال غربی - غربی شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - منطقه 2: عرض جغرافیایی 28 درجه تا 29 درجه شمالی ( بندر بوشهر, بندر دلوار, بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شمال غربی- شمال شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-60 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - منطقه 3: عرض جغرافیایی 27 درجه تا 28 درجه شمالی ( دماغه خان, بندر دیر, بندر طاهری, بندر عسلویه, نخل تقی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال AVRD شمال غربی - شمال شمال غربی - شمال
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-60
دید افقی(km) 5-10 4-8 4-8
4 - منطقه 4: عرض جغرافیایی 26درجه تا 27 درجه شمالی ( جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره سیری, جزیره ابوموسی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی - جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 60-120 60-120 30-90
دید افقی(km) 4-8 5-10 5-10
5 - کشور ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شمال غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 7-10 7-10 7-10