اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/05/31 تا تاریخ 1396/06/01
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-32 08-32 08-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-9 3-9 3-9
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی- جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی- جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی- جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب غربی- جنوب شرقی متغیر غالبا جنوب غربی- جنوب شرقی متغیر غالباً جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 8-30 8-32 8-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 گاهی 90 30-90
دید افقی(km) 3-9 3-8 3-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 3-9 3-8 3-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-34 08-30 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 3-7 3-7 3-7
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی شمال شرقی- شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30/36 08-28/36 08-30/36
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-10 4-10
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر شمال شرقی- جنوب شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-30/36 08-28/34
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-60/90
دید افقی(km) 4-10 4-10 4-10