سال رونق تولید
     
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت راه و شهرسازی
پورتال دولت
پورتال ایران
پورتال استان
میز خدمت
سامد
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
 

 

لطفاً در تکمیل فرم زیر دقت لـازم را بفرمائید، به فرم های حاوی اطلـاعات اشتباه و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد!

نام ونام خانوادگی  *  
ماهیت موضوع  *  
نوع شکایت  *  
نوع درج  *  
مرحله درج شکایت  *  
موضوع شکایت  *  
مشخصات شاکی  
مشخصات شاکی  *  
شماره شناسنامه  *  
کدملی  *  
تحصیلات  *  
سن  *  
شیوه پاسخگویی به شما  *  
شماره تلفن  *  
پست الکترونیک  *  
ادرس پستی  *  
ایا در مراجع دیگر نیز اقادم به طرح شکایت نموده اید؟  *  
شماره نمابر  *  
نام مرجع  *  
نتیجه حاصل  *  
ایا سابقه ی طرح شکایت از این دستگاه را داشته اید؟  *  
ایا از نحوه پاسخ گویی دستگاه در مورد شکایات قبلی خود راضی هستید؟  *  
نام دستگاه واحدسازمانی وفرد مورد شکایت واقع شده  *  
ادرس محل کار یا محل استقرار ایشان  *  
تاریخ بروز شکایت  *  
تاریخ درج شکایت در مرحله نخست  *  
تاریخ درج شکایت در واحد استانی  *  
تاریخ درج شکایت در استانداری  *  
تاریخ درج شکایت در نهاد ریاست جمهوری  *  
تاریخ ارسال شکایت به دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دستگاه  *  
شرح شکایت ضمن بیان فهرست مستندات  *  
نظرشما چگونه می بایست عمل شود؟  *  
ایا پیشنهادی برای جلوگیری از بروز مجدد شکایت مشابه دارید؟لطفا بیان نمایید.  *  
سایر توضیحات   

 

 

تاریخ ثبت: 1393/03/04