اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
تحلیل عوامل و مکانیسم وقوع طوفانهای گرد و غبار در بوشهر و تاثیرات اقلیمی آن
تحلیل عوامل و مکانیسم وقوع طوفانهای گرد و غبار در بوشهر و تاثیرات اقلیمی آن ادامه...
مدل سازی پیش بینی ارتفاع موج شمال خلیج فارس
مدل سازی پیش بینی ارتفاع موج شمال خلیج فارس ادامه...
مدل سازی سه بعدی نحوه پخش آلودگی در خلیج فارس
مدل سازی سه بعدی نحوه پخش آلودگی در خلیج فارس ادامه...
بررسی شاخص های زیست اقلیم گردشگری بوشهر
بررسی شاخص های زیست اقلیم گردشگری بوشهر ادامه...
ریج الگوهای گردش رطوبت ویژه تراز میانی جو ایران
ریج الگوهای گردش رطوبت ویژه تراز میانی جو ایران ادامه...
ارزیابی شاخص اقلیمی استان بوشهربه روش شاخص دما- رطوبت
ارزیابی شاخص اقلیمی استان بوشهربه روش شاخص دما- رطوبت ادامه...
تحلیل سینوپتیکی گرد و غبار در استان بوشهر
تحلیل سینوپتیکی گرد و غبار در استان بوشهر ادامه...
بررسی شاخص آسایش اقلیمی در جذب توریست در استان بوشهر
بررسی شاخص آسایش اقلیمی در جذب توریست در استان بوشهر ادامه...
بررسی نقش عناصر جوی بر سلامتی انسان
بررسی نقش عناصر جوی بر سلامتی انسان ادامه...
بررسی اقلیم و شاخص آسایش در شهرستان بوشهر
بررسی اقلیم و شاخص آسایش در شهرستان بوشهر ادامه...
بررسی آثار و پدیده سینوپتیک
بررسی آثار و پدیده سینوپتیک ادامه...
استفاده از پایه کالمن
استفاده از پایه کالمن استفاده از پایه کالمن ادامه...