اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغالبررسی شاخص آسایش اقلیمی در جذب توریست در استان بوشهر
تاریخ ثبت: 1393/07/23

بررسی شاخص آسایش اقلیمی در جذب توریست در استان بوشهر

دریافت فایل مقاله