اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغالبخشنامه دورکاری
موضوع بخشنامه:
شماره:
واحد صادركننده:
تاریخ صدور: 1393/07/23
تاریخ ثبت: 1393/07/23
شمارنده: 1990