اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/02/09 تا تاریخ 1396/02/10
هشدار : احتمال وقوع تندباد لحظه ای
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب غربی- جنوب شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی متغیر
سرعت باد (km/h) 10-30/42 08-30/42 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا جنوب شرقی-جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی تا شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 10-30/42 08-30/42 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد جنوب شرقی-جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی-شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 8-30/42 10-30/42 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب شرقی-جنوب غربی متغیر جنوب غربی تا جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 8-30/42 8-30/42 8-30
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-8 5-10 5-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا جنوب شرقی-جنوب غربی جنوب شرقی-جنوب غربی متغیر
سرعت باد (km/h) 8-30/42 8-30/42 08-30 گاهی تا 34
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-8 5-10 5-10
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی - غربی شمال غربی تا شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30 تا 60 گاهی تا 90 30-60گاهی تا 90 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-32 10-32 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60/90 30-60گاهی تا 90 30-60 گاهی تا 90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10