اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی دریایی 36 ساعته استان بوشهر
از تاریخ 1396/04/04 تا تاریخ 1396/04/05
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - غربی شمال غربی- غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- غربی شمال غربی- غربی شمال غربی
سرعت باد (km/h) 8-32/36 8-32/36 8-32/36
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد غالبا شمال غربی شمال غربی شمال غربی - غربی
سرعت باد (km/h) 8-32/36 8-32/36 8-32
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - جنوب غربی شمال غربی - غربی شمال غربی - غربی
سرعت باد (km/h) 8-32/36 8-34 8-32
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-10 4-10 4-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- غربی شمال غربی- غربی شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 8-34 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90/120 30-90/120 30-90
دید افقی(km) 4-9 4-9 4-9
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی متغیر
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-10 4-10
7 - 7 ( قطر )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی-شمال شرقی شمال غربی-شمال شرقی شمال غربی-شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 8-32 8-32 8-32
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-10 4-10 4-10