اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغالاخطاریه شماره 1
پیرو اطلاعیه های شماره 1 و 2 مورخ 2/1/96 به اطلاع می رساند که با توجه به تقویت سامانه بارشی به استان و در پی آن افزایش ناپایداری های جوی ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 739
تاریخ ثبت:1396/01/02

اطلاعیه شماره مورخ 96/1/2
بررسی نقشه های پیش بینی حاکی از ورود یک سامانه بارشی به استان از اواخر وقت امروز می باشد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 366
تاریخ ثبت:1396/01/02

اخطاریه شماره 31، مورخ 28/12/95
پیرو اطلاعیه های شماره 52 و 53 مورخ 25/12/95 به اطلاع می رساند ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1037
تاریخ ثبت:1395/12/28

اطلاعیه شماره 53 چهارشنبه مورخ 95/12/25
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 787
تاریخ ثبت:1395/12/25

اطلاعیه شماره 52 چهارشنبه مورخ 95/12/25
بررسی نقشه های پیش یابی جوی و دریایی نشان می دهد که : ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 290
تاریخ ثبت:1395/12/25

اطلاعیه شماره 51 روز دوشنبه مورخ 95/12/23
با توجه به آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 558
تاریخ ثبت:1395/12/23

اطلاعیه شماره 50 ( پنج شنبه 19 اسفند 95)
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که جو استان از روز شنبه تا دوشنبه به طور متناوب تحت تاثیر امواج ناپایدار و کم دامنه ای قرار می گیرد. بر این اساس ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 544
تاریخ ثبت:1395/12/19

اطلاعیه شماره 49 مورخ 95/12/15
با توجه به بررسی نقشه های هواشناسی استان، به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 374
تاریخ ثبت:1395/12/15

اطلاعیه شماره 48 چهارشنبه مورخ 11/12/95
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 485
تاریخ ثبت:1395/12/11

اخطاریه شماره 31 چهارشنبه مورخ 95/12/04
پیرو اطلاعیه شماره 47 مورخ 03/12/95 به اطلاع می رساند که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 788
تاریخ ثبت:1395/12/04

اطلاعیه شماره 47 دوشنبه مورخ 02/12/95
بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از روز چهار شنبه تا پایان روز جمعه جو استان به تناوب تحت تأثیر امواج ناپایدار ناشی از یک سامانه بارشی قرار می گیرد ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 710
تاریخ ثبت:1395/12/02

اطلاعیه شماره 46 مورخ 95/11/30
تصاویر ماهواره هواشناسی بیانگر ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 753
تاریخ ثبت:1395/11/30

اخطاریه شماره 30 مورخ پنج شنبه مورخ 95/11/28
پیرو اخطاریه شماره 29 مورخ 26/11/95 به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1137
تاریخ ثبت:1395/11/28

اخطاریه شماره 30 مورخ پنج شنبه مورخ 95/11/28
پیرو اخطاریه شماره 29 مورخ 26/11/95 به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 236
تاریخ ثبت:1395/11/28

اخطاریه شماره 29 مورخ 95/11/26
پیرو اطلاعیه شماره 45 مورخ 20/11/95 و اخطاریه شماره 27 مورخ 23/11/95 و با توجه به آغاز موج جدیدی از بارشها در استان، به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1323
تاریخ ثبت:1395/11/26

اخطاریه شماره 28 مورخ شنبه 95/11/23
پیرو اطلاعیه شماره 45 مورخ 20/11/95 و با توجه به ورود یک سامانه بارشی فعال از امروز به استان به اطلاع می رساند که: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 3359
تاریخ ثبت:1395/11/23

اطلاعیه شماره 45 چهارشنبه مورخ 95/11/20
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1965
تاریخ ثبت:1395/11/20

اطلاعیه شماره 44 روز سه شنبه مورخ 95/11/19
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که امروز شرایط جوی نسبتا پایداری برقرار هست و ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 519
تاریخ ثبت:1395/11/19

اطلاعیه 43 مورخ 95/11/18
بررسی نقشه های هواشناسی استان نشان می دهد که ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 518
تاریخ ثبت:1395/11/18

اخطاریه شماره 26 مورخ 95/11/12
پیرو اطلاعیه شماره 42 مورخ 11/11/95 و با توجه به افزایش ناپایداریهای جوی و نفوذ توده هوای سرد طی روزهای آینده به اطلاع می رساند: ادامه...

نگارنده: پیش بین
بازدید کننده: 1231
تاریخ ثبت:1395/11/12

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: