اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانیموردی یافت نشد.