اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغال
 
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی و دریایی
از ساعت 11 (1396/02/10 ) تا ساعت 11 (1396/02/11 )
شرایط سینوپتیکی: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم عبور امواج ناپایدار جو طی ساعاتی از شبانه روز بر روی استان می باشد لذا پیش بینی می شود در24 ساعت آینده ضمن افزایش پوشش ابر در برخی ساعات ، وقوع رگبار پراکنده باران ، گاهی همراه با رعد و برق و احتمال تند باد لحظه ای برای مناطقی از استان دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه پیش بینی می شود امروز در ساعاتی از عصر و شب برای لحظاتی سرعت باد بر روی دریا خصوصا نواحی جنوبی استان افزایش یابد.
بر این اساس:
پیش بینی 24 ساعته وضعیت جوی استان
آسمان: قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و طی ساعاتی افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار خفیف و پراکنده باران، رعدو برق و احتمال تندباد لحظه ای .
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تند باد لحظه ای بیش از 40 کیلومتر در ساعت .
پیش بینی 24 ساعته وضعیت دریایی استان
جهت باد: متغیر غالبا جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت 10 تا 32 کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تند باد لحظه ای بیش از 40 کیلومتر در ساعت .
ارتفاع موج: در سواحل شمالی و مرکزی استان 30 تا 90 سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان 60 تا 120 سانتیمتر و در هنگام وزش تند باد لحظه ای تا 180 سانتیمتر .
فردا زمان: مد اول دریا ساعت 00:17 دقیقه بامداد ، جزر اول در ساعت 04:54 دقیقه و مد دوم در ساعت 11:24 دقیقه و جزر دوم 19:10 دقیقه خواهد بود .