سال رونق تولید
     
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت راه و شهرسازی
پورتال دولت
پورتال ایران
پورتال استان
میز خدمت
سامد
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

مزایده شماره 2 خودرو
نوع آگهی: ارزیابی گروه‌بندی: مزایده سال94 شماره سند: تاریخ ثبت: 1394/06/02
موضوع: مزایده یکدستگاه نیسان وانت
واحد منتشر كننده: اداره کل هواشناسی استان بوشهر
مدت زمان اجرا: 10روز تا پایان وقت اداری 94/5/24
تضمين مورد نياز: ضمانتنامه بانکی
محل بازگشايي: بوشهر-بولوار شهدای خلیج فارس - مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان بوشهر
نام روزنامه: بامداد جنوب
تعداد مطالعه: 2312 بازدید
تشریح:

اداره کل هواشناسی استان بوشهر در نظر دارد یک دستگاه خوردو (وانت نیسان) مستعمل خود را از طریق مزایده بفروش برساند.متقاضیان می توانند پس از درج آگهی بمدت 10 روز جهت بازدید خودرو و دریافت اسناد مزایده به نشانی بوشهر-بولوار شهدای خلیج فارس - مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان بوشهر مراجعه نمایند.

1-آخرین مهلت تحویل اسناد و اوراق مزایده پایان وقت اداری 24/5/94 می باشد.

2-روز بازگشایی پیشنهاد قیمت سه شنبه 3/6/94 راس ساعت 10 صبح در اداره کل هواشناسی استان بوشهر می باشد.

3- متقاضیان می بایست ضمانت نامه بانکی به مبلغ زیر را بعنوان تضمین شرکت در مزایده بهمراه سایر مدارک و اوراق مزایده تحویل دهند.

نوع خودرو :وانت نیسان

مبلغ تضمین: 10000000

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی معتبر

تاریخ ثبت: 1394/06/02