اقتصاد مقاومتی
      اقدام و عملموضوع بخشنامه:
شماره:
واحد صادركننده:
تاریخ صدور:
شمارنده: