اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی

تعریف فرایند