اقتصاد مقاومتی
      حمایت از کالای ایرانی
تعریف فرایند