اقتصاد مقاومتی
      تولید و اشتغالدر حال بروز رسانی می باشد